Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Spatialthinking Consulting, gevestigd te Boxmeer, KvK, 52412822


1. Algemeen
De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Spatialthinking Consulting en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen "de opdracht(en)".
Spatialthinking Consulting zal zich inspannen de voor haar uit de overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen naar beste vermogen na te komen met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgevers.


2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst


Alle door Spatialthinking Consulting en/of haar vertegenwoordigers uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; de overeenkomst tussen de opdrachtgevers en Spatialthinking Consulting wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke accoordverklaring door de opdrachtgever binnen in de door Spatialthinking Consulting uitgebrachte offerte genoemde termijn.
Mondelinge toezeggingen, wijzigingen aan en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze door Spatialthinking Consulting schriftelijk bevestigd zijn en door de opdrachtgever zijn ondertekend.


3. Verplichtingen Spatialthinking Consulting


Spatialthinking Consulting, derden, haar werknemers zijn gehouden alle informatie, die de opdrachtgever en de kandidaat met betrekking tot de uit te voeren opdracht aan hen verstrekken als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding van de informatie te verzekeren. De gedragscode van de Vereniging voor Filosofische Praktijk wordt gehanteerd met het bijbehorend privacy- en klachtenprotocol. De gedragscode wordt op aanvraag overhandigd.


4. Verplichtingen opdrachtgever


De opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de opdracht en alle benodigde informatie aan Spatialthinking Consulting verstrekken.
Indien de opdracht (gedeeltelijk) ten kantore van de opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever aan Spatialthinking Consulting de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.


5. Verplichtingen opdrachtgever en Spatialthinking Consulting


De opdrachtgever en Spatialthinking Consulting zullen elkaar in kennis stellen van omstandigheden, die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen.


6. Intellectuele eigendom


Alle door Spatialthinking Consulting verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
Spatialthinking Consulting behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


7. Honorarium en betaling


De hoogte van de door de opdrachtgever aan Spatialthinking Consulting verschuldigde vergoeding wordt, hetzij voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht tussen partijen, bindend vastgesteld.
Facturering vindt plaats na ontvangst van de ondertekende offerte en / of aanvang van de werkzaamheden. Voor coaching en loopbaanbegeleiding wordt maandelijks na afloop van de maand waarin de begeleidingsgesprekken hebben plaatsgevonden, gefaktureerd.
Betaling dient plaats te vinden binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum. Tenzij in de offerte of de factuur uitdrukkelijk anders wordt vermeld, dient de betaling plaats te vinden in euro’s.


8. Meerwerk, vervolgopdrachten inschakelen van derden


Adviezen en/of diensten, die niet tot de oorspronkelijke opdracht behoren, zullen uitsluitend worden uitgevoerd na ontvangst door Spatialthinking Consulting van een aanvullende schriftelijke opdracht van de opdrachtgever.
Spatialthinking Consulting is gerechtigd in overleg met de opdrachtgever derden bij het (gedeeltelijk) uitvoeren van de opdracht in te schakelen.
Het verstrekken van een eventuele aanvullende of vervolgopdracht, alsmede het inschakelen van derden is onderworpen aan alle op de oorspronkelijke opdracht van toepassing zijnde voorwaarden.


9. Risico en aansprakelijkheid


Spatialthinking Consulting zal slechts aansprakelijk zijn tot een maximumbedrag, gelijk aan de door de opdrachtgever terzake van de betreffende (deel)opdracht verschuldigde en betaalde honoraria en/of gefixeerde vergoeding, voor de door opdrachtgever geleden en te lijden schade, die te wijten is hetzij aan het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Spatialthinking Consulting van de voor haar uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.
De opdrachtgever is gehouden Spatialthinking Consulting te vrijwaren voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de door Spatialthinking Consulting verstrekte adviezen, diensten en/of goederen of uit gebreken in de onder verantwoordelijkheid van Spatialthinking Consulting ontwikkelde programmatuur.
De opdrachtgever is gehouden al die (preventie) maatregelen te nemen, die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn om eventuele schade te voorkomen of te beperken.
10. Slotbepaling
De toepasselijke Algemene Voorwaarden van Spatialthinking Consulting gelden met terzijde stelling van eventuele hiermee strijdige bepalingen vervat in of verband houdende met de overeenkomsten of de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.
Op alle tussen de opdrachtgever en Spatialthinking Consulting gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.