Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid komt voor onder mensen met dyslexie. Zij verliezen hun werk als gevolg van de taalproblemen. Vaak spelen er naast de dyslexie nog andere problemen, bijvoorbeeld faalangst, ADHD of ADD.

Arbeidsongeschiktheid heeft veel gevolgen, in financieel, sociaal en praktisch opzicht. U verliest contact met collega's verliest en de regelmaat van uw werkdagen. Voor mensen met dyslexie pakken sociaal contact en regelmatigheid juist positief uit.

Er zit dus veel vast aan arbeidsongeschiktheid. De overheid heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om arbeidsongeschiktheid te voorkómen. Tegelijk is het moeilijker geworden om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen.